TH | ENG
กลับสู่เว็บไซต์หลัก
การจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโดรน
การเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)