TH | ENG
กลับสู่เว็บไซต์หลัก

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายการ ณ วันที่ 28 เมษายน 2565

ลำดับ ชื่อ จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ร้อยละ
1 นาง จินตนา บุญสาลี 502,400,000 23.97
2 นาย พูนศักดิ์ บุญสาลี 501,000,000 23.90
3 น.ส. ศันศนีย์ บุญสาลี 209,344,900 9.99
4 นาย ศิวพงศ์ บุญสาลี 202,500,000 9.66
5 บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด 150,000,000 7.16
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 26,731,330 1.28
7 นาย นพชัย นพสุวรรณวงศ์ 25,461,500 1.21
8 นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา 17,100,000 0.82
9 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ 12,374,500 0.59
10 กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 11,205,700 0.53