TH | ENG
กลับสู่เว็บไซต์หลัก
นายศิวพงศ์ บุญสาลี
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ
นางจินตนา บุญสาลี
กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ (บริหารภาคธุรกิจ)
นางโสภิดา สุกใส
กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ (บริหารทั่วไป)
นางเรณู วิลาศรี
กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ (บริหารงานบัญชี – การเงิน)
นายคำนึง สิงห์คาร
กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ผู้จัดการภาค 1)
นายสุรศักดิ์ คำทะเนตร
กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ผู้จัดการภาค 2)
นายประจักษ์ จันทร์ดำ
กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ผู้จัดการภาค 3)
นายชวลิต เกษมชลธาร
กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ผู้จัดการภาค 4)
นายวาทิพย์ ภานผา
กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ผู้จัดการภาค 5)
นายชวลิต ภานผา
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายงานส่งเสริมธุรกิจ)
นายปรเมศร์ อินมา
กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายงานบริหารหนี้)
นายณัฐพล พุ่มสิริโรจน์
กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายงานกฎหมาย)