TH | ENG
กลับสู่เว็บไซต์หลัก
ดร.สุพจน์ สิงห์เสน่ห์
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางนันทนา สังขวิจิตร
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
นางวรนุชนันท์ พงศ์สุรางค์
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายยาญชัย ตันติรัฐพงศ์
กรรมการ
ผศ.ดร.พูนศักดิ์ บุญสาลี
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางจินตนา บุญสาลี
กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ (บริหารภาคธุรกิจ)
นายศิวพงศ์ บุญสาลี
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ
นางโสภิดา สุกใส
กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ (บริหารทั่วไป)
นายชวลิต ภานผา
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายงานส่งเสริมธุรกิจ)
นางเรณู วิลาศรี
กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ (บริหารงานบัญชี – การเงิน)