TH | ENG
กลับสู่เว็บไซต์หลัก
ดร.สุพจน์ สิงห์เสน่ห์
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางนันทนา สังขวิจิตร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ
นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
นางวรนุชนันท์ พงศ์สุรางค์
กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
นายยาญชัย ตันติรัฐพงศ์
กรรมการ
ผศ.ดร.พูนศักดิ์ บุญสาลี
กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
นางจินตนา บุญสาลี
กรรมการ / กรรมการบริหาร
นายศิวพงศ์ บุญสาลี
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ /
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
นางโสภิดา สุกใส
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้จัดการ (บริหารทั่วไป)
นายชวลิต ภานผา
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบริหาร /
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายงานส่งเสริมธุรกิจ)
นางเรณู วิลาศรี
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้จัดการ (บริหารงานบัญชี – การเงิน)