TH | ENG
กลับสู่เว็บไซต์หลัก

นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ

นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

นโยบายการสรรหากรรมการ

นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

นโยบายการกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ (Credit Term)

นโยบายและแนวทางปฏิบัติทางด้านภาษี

นโยบายส่งเสริมนวัตกรรม

นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายการบริหารงานบุคคล

นโยบายในการเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าทุกกลุ่มฯ

นโยบายปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายการดำเนินงานของบริษัทในการขับเคลื่อนความยั่งยืน