TH | ENG
กลับสู่เว็บไซต์หลัก
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
เอกสารเเนบ
รายงานประจำปี 2564 พร้อมงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบรหัส คิวอาร์ (QR Code) ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแจ้งการประชุม (ที่มี QR Code)
รายชื่อและประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง
ประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี
ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564
แบบฟอร์มคำขอรับรายงานประจำปี 2564 ในแบบรูปเล่ม
คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล พ.ศ. 2562
การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จนถึง วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565)
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งป็นกรรมการ
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ (ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จนถึง วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565)
หลักเกณฑ์ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น