TH | ENG
กลับสู่เว็บไซต์หลัก
เอกสาร ดาวน์โหลด
การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จนถึง วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565)
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งป็นกรรมการ
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ (ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จนถึง วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565)
หลักเกณฑ์ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น